header banner
Default

Ghetto


Hvad karakteriserer danske ghettoer?

VIDEO: Findes drømmelivet i ghettoen?
P3 Essensen

De første lister med ghettoer omfattede boligområder, som opfyldte mindst to af følgende tre kriterier:

  • Mere end 50 % andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.
  • Mere end 40 % andel af beboere i alderen 18-64 år uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
  • Mere end 1,98 % andel af beboere er dømt for kriminalitet

I 2013 blev der tilføjet yderligere to kriterier; lavt uddannelsesniveau og lavt indkomstniveau, og listerne omfatter nu områder, der opfylder tre af de fem kriterier. Det fremgår af en artikel på DR den 1. december 2018 (se kilder). Samtidig skiftede ghettolisten skiftede officielt navn til Liste over særligt udsatte boligområder.

Hvor er der ghettoer i Danmark?

VIDEO: elvis presley - in the ghetto
ramonda

Den seneste liste over særligt udsatte boligområder (også kendt som ghettolisten) fra 1. december 2019 (se kilder) indeholder 28 boligområder:

  • Vollsmose i Odense er med over 7.000 beboere det største boligområde på listen. Gellerupparken i Aarhus og Tingbjerg i København følger efter med hver omkring 6.000 beboere.
  • 9 af boligområderne ligger i eller omkring København, men også byer som Slagelse, Holbæk, Silkeborg og Horsens har områder med på listen.

Hvilke politiske tiltag sker der på ghettoområdet?

VIDEO: Drill Music in the ‘Happiest Country’ in the World I Gangsta Rap International - Denmark
Noisey

Det nyeste tiltag kommer fra den daværende VLAK-regering, der i 2018 fremlagde ghettoudspillet “Ét Danmark uden parallelsamfund (se kilder). Der var bred opbakning i folketinget på tværs af partierne til at indgå en aftale på området, og der blev lavet i alt syv, brede politiske aftaler. Det fremgår af en artikel fra Ritzau, bragt i Avisen den 18. marts 2019, samt af en artikel fra DR den 12. juli 2019 (se kilder):

· Bedre fordeling af børn i daginstitutionerne: Der må højst optages 30 % børn fra udsatte boligområder i alle dagsinstitutioner. Dog kan dette loft hæves til 35 % i kommuner med mange børn fra udsatte boligområder.

· Børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud: Børn, der ikke allerede er indskrevet i vuggestue eller dagpleje eller et lignende tilbud som etårige, skal have en anden form for obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen.

· Finansiering af ghettoudspil: Der er frem mod 2030 afsat i alt ti milliarder kroner til indsatser målrettet de områder, hvor problemerne med parallelsamfund vurderes at være størst.

· Forbud mod at flytte i ghetto for personer på kontanthjælp: Folk, der får sociale ydelser, som kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp må ikke flytte til de mest udsatte ghettoområder.

· Skoleområdet: Der indføres sprogprøver i grundskoler med en høj andel af elever fra udsatte boligområder. Derudover stilles der krav til, at børnene deltager i undervisningen. Manglende deltagelse kan for forældrene medføre bortfald af børnechecken samt underretninger til kommunen. Endeligt indføres der sanktioner til de folkeskoler og ungdomsuddannelser, der gennem længere tid klarer sig dårligt.

· Parallelsamfund: Boligområder, der har stået på ghettolisten i fire år i træk skal nedbringe andelen af almene familieboliger inden 2030 til højst 40 %. Blandt andet ved at rive boligblokke ned

· Ghettorepræsentanter: De repræsentanter i ghettoerne skal følge de almene boligorganisationers, kommunernes og statslige myndigheders indsatser. Disse repræsentanter er ikke personer, der selv bor i ghettoen, som man måske kunne tro. Det er derimod politikere, der kommer til at varetage opgaven.

Det er uvist, om det vil lykkes at gennemføre alle de nye regler på ghettoområdet fra 1. januar 2020. Blandt andet kravet om, at der højst må være 30 % eller 35 % børn fra udsatte boligområder i daginstitutionerne. Nogle institutioner har nemlig næsten udelukkende tosprogede børn, og i praksis vil kravet derfor være noget nært umuligt at indfri.

Hvad betyder boligmarkedet for ghettodannelser?

VIDEO: ghettoer
sk8rl8r

Alle boligområderne på ghettolisten er såkaldt almene boligområder med lejeboliger. Der er dog også masser af almene boligområder uden ghettoproblemer. Problemerne er særligt koncentreret i betonbyggerier opført i slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne.

I 1970 svarede beboersammensætningen i almene boliger nogenlunde til i resten af samfundet. Siden da er der sket en opdeling af boligmarkedet, blandt andet på grund af skatteregler og lovgivning, der favoriserer ejerboliger. Det betyder, at dem, der har råd til det, typisk bor i ejerboliger, mens de svageste typisk ender i almene boliger. Det sker blandt andet, fordi kommunen har ret til at anvise boligløse til almene boliger, og fordi folk med lave indkomster kan få boligstøtte til huslejen.

Hvad betyder ulighed og polarisering for ghettoer?

VIDEO: A-Team - Min Ghetto (Officiel Musicvideo)
Klub Roskilde Midt Arena Klub Ung

I samfund med stor forskel på rig og fattig og med en lille middelklasse vil risikoen for ghettodannelser være større. Grupperne af rige og fattige kommer typisk til at bo i isolerede områder uden den store kontakt med andre befolkningsgrupper. I mere lige samfund som Danmark, ser man ikke de samme problemer med ghettoer som i eksempelvis USA og Brasilien, der begge er meget polariserede samfund - med stor forskel på rig og fattig.

Hvad betyder negative spiraler for ghettoer?

VIDEO: GHETTO MEMES
KASE

Boligområder, der først er blevet nedslidte og har fået et dårligt ry, kan havne i en selvforstærkende negativ spiral. Når først et boligområde af en eller anden grund bliver opfattet som uattraktivt det kan være på grund af et nedslidt udseende eller dårlig beliggenhed så bliver beboersammensætningen gradvist ændret. Når beboersammensætningen viser tegn på en begyndende ghettoisering, forværres områdets image, og dette påvirker igen tilflytningen til områderne. Dermed er den negative udviklingsspiral sat i gang.

Eksempelvis vil områder med mange indvandrere typisk blive fravalgt af de etniske danskere, som har mulighed for at vælge andre boliger. Derfor bliver tilflytningen præget af en høj andel af indvandrere og etniske danskere med sociale problemer.

Sources


Article information

Author: David Lozano

Last Updated: 1703396881

Views: 462

Rating: 4.1 / 5 (98 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Lozano

Birthday: 1996-06-11

Address: 749 Maria Neck, Owensfurt, WA 39577

Phone: +4889435549890394

Job: Article Writer

Hobby: Coffee Roasting, Coin Collecting, Cocktail Mixing, Yoga, Traveling, Photography, Gardening

Introduction: My name is David Lozano, I am a skilled, cherished, receptive, ingenious, artistic, unwavering, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.